Освітній процес

І. Що таке освітній процес у закладі загальної середньої освіти? 

Законодавством про освіту визначено, що «освітній процес — система науково-методичних і педагогічних заходів, спрямованих на розвиток особистості, шляхом формування та застосування її компетентностей» (Ст. 1. ЗУ «Про освіту»). 

Але це визначення лише вказує на спрямованість заходів і не дає можливості створити цілісне уявлення про освітній процес у сучасному закладі загальної сучасної освіти, сформулювати вимоги до нього та забезпечити їх дотримання. Закон України «Про загальну середню освіту» також не містить визначення терміну «освітній процес» у явному вигляді [2].

Тому надалі будемо використовувати таке визначення освітнього процесу. 

«Освітній процес – це організоване закладом освіти здобування здобувачем освіти відповідного рівня освіти в інституційній формі, що відбувається за освітньою програмою в спеціально створеному освітньому середовищі із встановленими властивостями». 

Отже, з урахуванням наявних норм законодавства про освіту, освітній процес у сучасному закладі загальної середньої освіти:

 • забезпечує єдність навчання, виховання і розвитку учня;
 • реалізується відповідно до освітньої програми, розробленої й затвердженої закладом освіти на основі державних стандартів загальної середньої освіти, яка обов’язково передбачає освітні компоненти для вільного вибору учня;
 • здійснюється як одночасна співдіяльність і постійна взаємодія учня (навчальна діяльність) і вчителя (педагогічна діяльність) у формах, за допомогою методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;
 • передбачає повне виконання закладом освіти відповідної освітньої програми та досягнення учнем визначених нею результатів навчання (компетентностей) як особистісних якостей, які підлягають ідентифікації, вимірюванню та оцінюванню та які учень здатен продемонструвати після завершення освітньої програми та окремих її компонентів у встановленому порядку та у визначені терміни;
 • відбувається у створеному закладом освіти освітньому середовищі як упорядкованій сукупності умов, що уможливлюють здобування учнем загальної середньої освіти [4]. 

ІІ. Які умови необхідно забезпечити для підвищення якості освітнього процесу? 

Для підвищення якості освітнього процесу та організації його на засадах компетентнісно-знаннєвої парадигми освіти необхідно забезпечити наступне. 

1. Виконання освітньої програми (програми навчального предмета) у повному обсязі, визначеними засобами та способами. 

Важливо враховувати, що «основою для розроблення освітньої програми є стандарт освіти відповідного рівня» [ч. 1 Ст. 33 ЗУ «Про освіту»], педагогічні працівники зобов’язані «виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання» [ч. 2 Ст. 54 ЗУ «Про освіту»], а керівник закладу освіти в межах наданих йому повноважень забезпечує «здійснення контролю за виконанням освітніх програм» [ч. 3 Ст. 26 ЗУ «Про освіту»]. 

Також потрібно розуміти, що педагогічні працівники мають право на академічну свободу, яка, окрім усього іншого, передбачає лише «вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі» [ч. 1 Ст. 54 ЗУ «Про освіту»]. 

Зазначена норма здатна стимулювати активність усіх педагогів на етапі розроблення і схвалення освітньої програми та уникнення при цьому формалізму, а також є основою для розвитку освіти як високотехнологічної галузі, у якій можна застосовувати технології управління якістю, до визначальних особливостей яких належать незмінність процесів та процедур до їх завершення; вимірювання (оцінювання) на входах і виходах процесів; постійне покращення процесів, процедур та умов. 

Суттєвим є також те, що «освітня програма має передбачати освітні компоненти для вільного вибору здобувачів освіти» [ч. 4 Ст. 15 ЗУ «Про загальну середню освіту»]. Тому для створення додаткових можливостей освітні компоненти для вільного вибору учня має розробляти саме вчитель, а схвалювати педагогічна рада та затверджувати керівник закладу освіти без будь-яких процедур погодження. Це уможливить широке упровадження нових освітніх компонентів, у т. ч., і використання різноманітних короткотривалих навчальних проектів та кейсів (В. Співаковський). 

2. Навчання педагогічного персоналу з метою набуття вчителями спеціальних компетентностей для діяльності у відкритому освітньому середовищі та на засадах компетентнісно-знаннєвої парадигми освіти.

 3. Достатнє матеріальне та цифрове забезпечення освітнього процесу. 

Важливо зазначити, що у розпорядженні учнів і вчителя мають бути усі необхідні об’єкти, інформація та навчальні матеріали. 

До навчальних матеріалів мають входити: єдиний підручник з навчального предмета (з Інтернет-підтримкою), в якому відображено нормативно відібрані знання, уміння та навички, і представлено їх у єдиних формі та обсязі; різноманітні навчальні матеріали для кожного учня у вигляді наборів роздаткових карток або електронних файлів, зошитів з друкованою основою або електронних посібників для учнів з достатньою кількістю видів діяльності Рівня А, Рівня Б і Рівня В. 

Важливо розуміти, що навчальні матеріали для учнів починають відігравати головну (у порівнянні із єдиним підручником) роль в організації їх безпосередньої навчальної діяльності. Такі матеріали мають бути «розбудованими» на основі актуальних проблем сучасного навколишнього світу, бути науковоємкими та методично доцільними. Такі матеріали не може підготувати та самостійно виготовити вчитель закладу загальної середньої освіти у повному обсязі та необхідній кількості. Держава має забезпечити їх створення та надати вільний доступ до них (наприклад через електронні платформи), або ж постійно виділяти достатньо «захищених» коштів закладам загальної середньої освіти для їх придбання. Значну кількість навчальних матеріалів для учнів потрібно виготовляти з паперу, у т. ч., і в закладі освіти, адже постійне використання електронних матеріалів щоденно упродовж 4-7 годин є шкідливим для дітей та неприпустимим. 

Має також бути забезпечений вільний доступ до інформаційних ресурсів, у т. ч. шляхом зняття заборон (обмежень) щодо використання учнями особистих планшетів, смартфонів тощо, звісно з дозволу вчителя. 

4. Постійне покращення освітнього процесу. 

За результатами аналізу фактичних даних про навчальну діяльність учнів в закладі освіти постійно мають розроблятися та упроваджуватися заходи з покращення освітнього процесу у вигляді:

 • мікропроектів (для упровадження покращень, які стосуються окремого учня або окремого складника освітнього компонента/навчального предмета);
 •  міні-проектів (для упровадження покращень, які стосуються класу або освітнього компонента/навчального предмета);
 • проектів (для упровадження покращень, які стосуються окремих ступенів закладу освіти, або галузей знань);
 • мега-проектів (для упровадження покращень, які стосуються загальних тенденцій або проблем закладу освіти в цілому).

Міні-проекти, проекти та мега-проекти можуть бути інтегровані у програми розвитку закладу освіти (оптимальна їх тривалість 1-3 роки) та відображаються в документах закладу освіти, в т. ч. у планах роботи (річному та перспективному (за наявності)) закладу освіти.

5. Створення в закладі освіти внутрішньої системи забезпечення якості освіти та упровадження технологій управління якістю [5]. 

Література:

1. Закон України «Про освіту» – Режим доступу : https://zakon.rada.gov. ua//laws/show/2145-19

 2. Закон України «Про загальну середню освіту» – Режим доступу:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/651-14

3. Енциклопедія освіти /Акад. пед. наук України; головний редактор В. Г. Кремінь. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

4. Осадчий І. Про освітню послугу, освітнє середовище та партнерство у сфері загальної середньої освіти – Режим доступу : http://education-ua.org/ua/component/content/article/12-articles/1314-pro-osvitnyu-poslugu-svitne-seredovishche-ta-partnerstvo-u-sferi-zagalnoji-serednoji-osviti?fbclid=IwAR36ofCU9uncurJoT1GM8AsBGlYdTUV85CthIRMQAXcipOadNvAM4aLxAo

5. Осадчий І. Якість загальної середньої освіти: система управління та інституційний аудит. Концептуальні ідеї та методичні рекомендації. Дніпро : Середняк Т. К., 2018. – 31 с. – Режим доступу :  https://drive.google.com/file/d/1MXwoqrNAw061AnjXVzkscVPNm7NF9J/view?fbclid=IwAR0kK2FhzE5JP1CtWCrgPIDP3wWG8Wh1VRkvIebSosO2SlOIwQsEw8Pm-wo  

Головна мета освітнього процесу опорного навчального закладу “Дмитрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Т.Г.Шевченка”:

 • Задоволення освітніх потреб суспільства, держави.
 • Пошук обдарованих дітей, створення умов для максимального розвитку та самореалізації учнів, формування творчої особистості.
 • Розвиток природних нахилів, здібностей і обдарованості, творчого мислення, потреб і вміння самовдосконалюватися, формування громадянської позиції, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії.
 • Створення передумов до подальшого навчання у ВНЗ. 

Проблеми освітнього процесу:

 • Впровадження ідей В.О.Сухомлинського  в освітній процес. 
 • Диференціація та індивідуалізація навчання, виховання творчої особистості, здатної самовизначитися, самореалізовуватись у подальшому житті. 

Шляхи розв’язання проблем:

 • діяльність педагогічної ради, 
 • діяльність методичної ради, 
 • діяльність творчої групи вчителів;
 • організація роботи профільних класів;
 • участь педагогічних працівників у методичних об’єднаннях, семінарах;
 • реалізація заходів щодо виявлення обдарованих дітей, упровадження профільного навчання;
 • введення спецкурсів, факультативів;
 • проведення КВК, літературно-музичних вечорів, звітів гуртків, предметних місячників, зустрічей з цікавими людьми;
 • функціонування учнівського самоврядування;
 • діагностика рівнів розвитку та вихованості учнів; 
 • створення банку даних «Обдаровані діти»; 
 • робота психолого-педагогічного семінару.          

У закладі освіти налагоджена система методичної роботи.

 В ОНЗ діють: 

 • педагогічна рада, 
 • методична рада школи, 
 • батьківський комітет, 
 • рада профілактики, 
 • психолого-педагогічний семінар, 
 • методичне об’єднання  вчителів початкових класів, 
 • методичне об’єднання класних керівників,
 • методичне об’єднання вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін, 
 • методичне об’єднання вчителів математики та  інформатики, 
 •  методичне об’єднання   вчителів природничих  дисциплін;

Головною, пріоритетною для колективу школи на наступне п’ятиріччя визначено таку проблему:

« Творче спрямування діяльності вчителя на формування життєво важливих компетентностей учнів у сучасному освітньому середовищі ».